loader image

Front End Development

Rreth kursit

Kursi është i nivelit fillestar dhe shumë të rinj synojnë ta nisin programimin nga ana vizive/ e interfaqes . Në këtë kurs ju do të mësoni gjuhë script-i nga më të njohurat për të ndërtuar pjesën vizive të programeve apo aplikacioneve. Kursi ju trajnon në HTML, CSS, Bootstrap dhe Javascript. Ndiqet nga një kurs i nivelit të dytë në ReactJS ose Angular JS. Nqs ju keni sy estetik dhe dëshironi programet e bukura dhe të thjeshta atëherë ju mund t’a anashkaloni komplet programimin back end dhe të orientoni karrierën tuaj totalisht në Front End Development, aty ku aplikacioni bëhet i bukur, i lehtë në përdorim dhe i kënaqshëm për syrin. Instruktorët e thjeshtojnë mësimin e programimit nëpërmjet shëmbujve praktikë, studentët drejtohen në praktikat më të mira dhe zgjidhjet më të thjeshta të cilat përdoren në punë. Kursi është 100% në praktikë “Hands On”!
Me udhëzimet e duhura praktika ju bën perfekt!

Audienca

Student ose specialist të rinj pa eksperiencë në programim ose vetëm me eksperiencë në back end programming dhe synojnë të zgjerojnë njohuritë edhe në front end development. Gjithashtu, ky kurs i shërben të rinjve që janë marrë me krijim website në plaftformën WordPress dhe synojnë të rrisin njohuritë e tyre në këtë fushë duke mësuar gjuhët scripting që përdoren në user interface. Ky kurs ju fillon përgatitjen si web developer ndërsa disa të tjerë nuk dëshirojnë të futen fare në programimin backend dhe të qëndrojnë vetëm në programimin e user interface.
Synimi i kursit është përgatitja e të rinjve për punë dhe avancimi në karrierë.

Çmimi

30.000 Lek / 300 Euro

HTML & CSS Introduction
 • About Integrated Development Environment -IDE
 • HTML document structure
 • HTML elements - div and span
 • HTML elements - i, b, p, and a
 • HTML elements - ul, li, and ol
 • HTML elements - header and footer
 • HTML elements - section, main, and article
 • HTML elements - h1-h6 and aside
 • HTML tables
 • Targeting color and background
 • Element specificity
 • ID targeting, margin, and border
 • Padding, margin, and float
 • Max-width and background-image
 • Switching over to an IDE
 • Font weight, style, and family
 • Text decorations
 • Text spacing
 • Text decoration modification
 • Text shadow
HTML & CSS Advanced
 • Images
 • Forms
 • Inputs
 • Checkboxes
 • Radio buttons
 • Select, option, and buttons
 • HTML5 videos
 • HTML5 audio
 • Doctypes
 • Meta tags
 • Psuedo-states
 • Border radius
 • Positions
 • Psuedo-elements
 • Z-index
 • Viewpoint width and height, overflowing content
 • Transition property
Bootstrap
 • Bootstrap setup
 • Navigation menu
 • Forms
 • Buttons
Project: Response design
 • Home page
 • List of services
 • Single services detailed page
 • Contact page
Project: Create a landing page or simple website
 • Adding a bootstrap navigation menu
 • Adding a slider
 • Photo gallery with filtering
 • Contact form
 • Google Map
 • Google Fonts, Font Awesome Icons ...etc
JavaScript
 • Intro to JavaScript
 • Alerts and console logging
 • Integers, strings, and variables
 • Undefined variables and modifying values of variables
 • Boolean operators
 • Comparing values
 • If statements
 • For loops
 • Defining functions
 • Event handling
 • Setting an elements innerHTML
 • Arrays
 • Textareas and getting the value of inputs
 • Functions - parameters and return values
 • Multiple parameters in functions
 • Flexible function parameters
 • Exercise - find the missing number
 • Exercise solution
 • Classes explained
 • CRUD operation with mockup API
Project: Create an application
 • Using all knowledge received in the course.
Nuk ka kërkesa paraprake!
Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00