loader image

CCNA 200-301

Rreth kursit

Kursi i Ndërlidhjes i Pajisjeve të Rrjetit Cisco (CCNA 200-301) ju ndihmon të përgatiteni për certifikimin e Cisco CCNA® Implementing and Administering Cisco Solutions dhe për kursin e nivelit të asociuar dhe rolet inxhinierike të rrjetit. Ky kurs ju jep njohuritë dhe aftësitë që ju nevojiten për të instaluar, konfiguruar, operuar dhe zgjidhur një rrjet ndërmarrjesh të vogla dhe të mesme. Për më tepër, ky rishikim i fundit siguron një kuptim të elementeve të Cilësisë së Shërbimit (QoS) dhe zbatueshmërisë së tyre si dhe sesi shërbimet e virtualizuara dhe cloud do të bashkëveprojnë me rrjetet e ndërmarrjeve dhe ndikimin, së bashku me një përmbledhje të programueshmërisë së rrjetit dhe llojeve dhe mjeteve të kontrolluesit të lidhura që janë në dispozicion për të mbështetur arkitekturat e Rrjetit të Përkufizuara të Programeve (SDN).
Në këtë kurs, ju do të përdorni një seri laboratorësh të plotë në mjedisin virtual Cisco IOS® Software, me topologji fleksibël për të ndihmuar në forcimin e njohurive dhe ushtrimeve praktike që përputhen me secilin modul mësimi.
Kursi i perditesuar me objektivate e reja nga Cisco.

Audienca

Kushdo që dëshiron të kalojë provimin Cisco Certified Network Associate 200-301 dhe të marrë certifikimin CCNA. Inxhinierë të ndihmës IT që janë të interesuar në karriera siç janë inxhinierët e rrjetit, administratorët e rrjetit, administratorët e sistemeve ose arkitektët e zgjidhjeve. Ky kurs mund të ndihmojë në fillimin e udhëtimit tuaj në karrierë në këto fusha. Profesionistët e IT që duan një burim gjithëpërfshirës në teorinë e rrjetit, konfigurimin dhe zgjidhjen e problemeve të rrjetit Cisco.

Network Fundamentals

1.1 Compare and contrast OSI and TCP/IP models

1.2 Compare and contrast TCP and UDP protocols

1.3 Describe the impact of infrastructure components in an enterprise network

1.3.a Firewalls

1.3.b Access points

1.3.c Wireless controllers

1.4 Compare and contrast collapsed core and three-tier architectures

1.5 Compare and contrast network topologies

1.6 Select the appropriate cabling type based on implementation requirements

1.7 Apply troubleshooting methodologies to resolve problems

1.8 Configure, verify, and troubleshoot IPv4 addressing and subnetting

1.9 Compare and contrast IPv4 address types

1.10 Describe the need for private IPv4 addressing

1.11 Identify the appropriate IPv6 addressing scheme to satisfy addressing requirements in a LAN/WAN environment

1.12 Configure, verify, and troubleshoot IPv6 addressing

1.13 Configure and verify IPv6 Stateless Address Auto Configuration

1.14 Compare and contrast IPv6 address types

LAN Switching Fundamentals

2.1 Describe and verify switching concepts

2.2 Interpret Ethernet frame format2.3 Troubleshoot interface and cable issues (collisions, errors, duplex, speed)

2.4 Configure, verify, and troubleshoot VLANs (normal range) spanning multiple switches

Routing Fundamentals

3.1 Describe the routing concepts

3.2 Interpret the components of routing table

3.3 Describe how a routing table is populated by different routing information sources

3.3.a Admin distance

3.4 Configure, verify, and troubleshoot inter-VLAN routing

3.4.a Router on a stick

3.5 Compare and contrast static routing and dynamic routing

3.6 Configure, verify, and troubleshoot IPv4 and IPv6 static routing

3.7 Configure, verify, and troubleshoot RIPv2 for IPv4 (excluding authentication, filtering, manual summarization, redistribution)

Infrastructure Services

4.1 Describe DNS lookup operation

4.2 Troubleshoot client connectivity issues involving DNS

4.3 Configure and verify DHCP on a router (excluding static reservations)

4.3.d TFTP, DNS, and gateway options

4.4 Troubleshoot client- and router-based DHCP connectivity issues

4.5 Configure and verify NTP operating in client/server mode

4.6 Configure, verify, and troubleshoot IPv4 standard numbered and named access list for routed interfaces

4.7 Configure, verify, and troubleshoot inside source NAT

Infrastructure Maintenance

5.1 Configure and verify device-monitoring using syslog

5.2 Configure and verify device management

5.3 Configure and verify initial device configuration

5.4 Configure, verify, and troubleshoot basic device hardening

5.5 Perform device maintenance

5.5.a Cisco IOS upgrades and recovery (SCP, FTP, TFTP, and MD5 verify)

5.5.b Password recovery and configuration register

5.5.c File system management

5.6 Use Cisco IOS tools to troubleshoot and resolve problems

Njohuri baze ne IT.

Kursi zhvillohet në 90 orë, ose 36 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni