loader image
Programim JAVA niveli I

Rreth kursit

Ky kurs e fillon programimi nga zero! Kursi është përgatitur për fillestarrët të cilët duan të mësojnë programim. Studentët do të vënë re që me udhëzimin e duhur nga instruktorët tanë ekspert senior në programim, vetë programimi nuk është edhe aq i vështirë, por është i strukturuar mirë dhe logjik. Trajnimi është 100% në PRAKTIKE. Mësimi më i mirë është praktika!

Audienca

Fillestarët në programim, studentët si edhe specialist që dëshirojnë të bashkërendojnë fushën e tyre të ekspertizës me programimi, si psh: ekonomistët; për të arritur në FIN-TECH. Ky është kursi që duhet marrë për cdo të ri/e re që kërkon të fillojë një karrierë në programim dhe parashikon të vazhdojë me programimin në gjuhën JAVA.

Çmimi

30.000 Lekë / 300 Euro

Introduction
 • Overview of Java
 • Java Standard Edition (Java SE) 8
 • Tools for programming in Java
Introduction to Java Applications
 • A First Program in Java: Printing a Line of Text
 • Modifying Our First Java Program
 • Displaying Text with printf
 • Another Java Application: Adding Integers
 • Decision Making: Equality and Relational Operators
Control Statements: Part 1
 • if Single-Selection Statement
 • if … else Double-Selection Statement
 • while Repetition Statement
 • Compound Assignment Operators
 • Increment and Decrement Operators
 • Primitive Types
Control Statements: Part 2
 • Essentials of Counter-Controlled Repetition
 • for Repetition Statement
 • Examples Using the for Statement
 • do … while Repetition Statement
 • switch Multiple-Selection Statement
 • break and continue Statements
 • Logical Operators
Methods: A Deeper Look
 • Static Methods, static Fields and Class Math
 • Declaring Methods with Multiple Parameters
 • Notes on Declaring and Using Methods
 • Method-Call Stack and Activation Records
 • Argument Promotion and Casting
 • Java API Packages
 • Scope of Declarations
 • Method Overloading
Arrays
 • Declaring and Creating Arrays
 • Examples Using Arrays
 • Enhanced for Statement
 • Passing Arrays to Methods
 • Multidimensional Arrays
Introduction to Classes and Objects
 • Classes, Objects, Methods and Instance Variables
 • Declaring a Class with a Method and Instantiating an Object of a Class
 • Declaring a Method with a Parameter
 • Instance Variables, set Methods and get Methods
 • Primitive Types vs. Reference Types
 • Initializing Objects with Constructors
 • Floating-Point Numbers and Type double
Classes and Objects: A Deeper Look
 • Time Class
 • Controlling Access to Members
 • Referring to the Current Object's Members with the this Reference
 • Default and No-Argument Constructors
 • Composition
 • Enumerations
 • Garbage Collection and Method finalize
 • final Instance Variables
Object-Oriented Programming: Inheritance
 • Superclasses and Subclasses
 • Protected Members
 • Relationship between Superclasses and Subclasses
 • Constructors in Subclasses
 • Software Engineering with Inheritance
Object-Oriented Programming: Polymorphism
 • Polymorphism Examples
 • Demonstrating Polymorphic Behavior
 • Abstract Classes and Methods
 • Case Study: Payroll System Using Polymorphism
 • Demonstrating Polymorphic Processing, Operator instanceof and Downcasting
 • Summary of the Allowed Assignments Between Superclass and Subclass Variables
 • final Methods and Classes
 • Case Study: Creating and Using Interfaces
 • Declaring Constants with Interfaces
 • Common Interfaces of the Java API
Exception Handling
 • Exception-Handling Overview
 • Example: Divide by Zero without Exception Handling
 • Example: Handling ArithmeticExceptions and InputMismatchExceptions
 • When to Use Exception Handling
 • Java Exception Hierarchy
 • finally Block
 • Stack Unwinding
 • printStackTrace , getStackTrace and getMessage
 • Chained Exceptions
 • Declaring New Exception Types
 • Assertions
Collections
 • Collections Overview
 • Class Arrays
 • ArrayList class and Iterators
 • Sets
 • Maps
Vetëm të dish të përdorësh kompjuterin dhe dëshira për të mësuar programim. Kërkesa të tjera nuk ka!

Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Pse të mësosh JAVA Programing

Mëso programim JAVA në qendrën tonë nga instruktor me eksperiencë në programim, programues senior, me kurrikula të provuara dhe efikase për një trajnim praktik. Trajnim në programim JAVA do t’ju jepte një mundësi punësimi ose internship pa vështirësi. Programimi JAVA është i thjeshtë dhe “bulevardi” kryesor i gjuhëve të programimit. Mëso JAVA dhe me lehtësi mund të kaloni në programim të gjuhëve si Kotlin dhe platformave Spring, Vaadin, Hibernate të cilat janë të bazuara në gjuhën JAVA.

Mëso JAVA programing dhe do keni mundësi të punësoheni dhe të punoni si Java web developer, Java api developer, Java drivers etj. Gjuha e programimit JAVA mësohet në të gjithë botën dhe është një gjuhë që vazhdon të qëndrojë në majat e të gjitha gjuhëve të programimit backend bazuar në statistikat e Github.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00