loader image
Programim JAVA niveli II

Rreth kursit

Kursi është i nivelit mesatar dhe avancuar në gjuhën e programimit JAVA. Kursi është përgatitur për programuesit JAVA që kanë mësuar bazat e programimit nga universiteti ose mësimi autodidakt. Megjithëse ky kurs mbulon koncepte mesatare dhe të avancuara instruktorët tanë e thjeshtësojnë procesin e të mësuarit nëpërmjet shëmbujve praktik dhe praktikave më të mira dhe zgjidhjeve më të thjeshta të përdorura në tregun e punës. Kursi është 100% në praktikë. Vetëm praktika më udhëzimin e duhur do t’ju bëjë programues të zotë dhe të saktë.

Audienca

Student ose specialist të rinj të cilët zotërojnë aftësi në programim bazë në JAVA. Synimi i kursit është përgatitja e të rinjve për punë dhe avancimi në karrierë.

Çmimi

30.000 Lekë / 300 Euro

INTRO: Object-Oriented Design (OOD) with the Unified Modeling Language (UML) Case Study (~4 Sessions)
Networking
 • Manipulating URLs
 • Reading a File on a Web Server
 • Establishing a Simple Server Using Stream Sockets
 • Establishing a Simple Client Using Stream Sockets
 • Client/Server Interaction with Stream Socket Connections
 • Connectionless Client/Server Interaction with Datagrams
Accessing Databases with JDBC
 • Relational Databases
 • Relational Database Overview: The books Database
 • SQL
 • Basic SELECT Query
 • WHERE Clause
 • ORDER BY Clause
 • Merging Data from Multiple Tables: INNER JOIN
 • INSERT Statement
 • UPDATE Statement
 • DELETE Statement
 • Instructions for installing MySQL and MySQL Connector/J
 • Instructions for Setting Up a MySQL User Account
 • Connecting to and Querying a Database
 • Querying in the Database
 • PreparedStatements
 • Stored Procedures
 • Transaction Processing
Web Applications: Part 1
 •  Downloading, Installing and Configuring Eclipse and the Sun Java System Application Server
 •  Simple HTTP Transactions
 •  Multitier Application Architecture
 •  Java Web Technologies
 •  Servlets
 •  JavaServer Pages
 •  JavaServer Faces
 •  Web Technologies in Eclipse
 •  Creating and Running a Simple Application in Eclipse
 •  Examining a JSP File
 •  Examining a Page Bean File
 •  Event-Processing Life Cycle
 •  Relationship Between the JSP and Page Bean Files
 •  Examining the XHTML Generated by a Java Web Application
 •  Building a Web Application in Eclipse
 •  JSF Components
 •  Text and Graphics Components
 •  Validation Using Validator Components and Custom Validators
JAX-WS Web Services (~6 Sessions)
 • Java Web Services Basics
 • Creating, Publishing, Testing and Describing a Web Service
 • Creating a Web Application Project and Adding a Web Service Class in Eclipse
 • Defining a Web Service in Eclipse
 • Publishing a Web Service from Eclipse
 • Testing a Web Service with Sun Java System Application Server's Tester Web page
 • Describing a Web Service with the Web Service Description Language (WSDL)
 • Consuming a Web Service
 • Creating a Client in Eclipse to Consume an already built Web Service
 • Consuming the Web Service
 • SOAP
 • Session Tracking in Web Services
 • Consuming a Database-Driven Web Service from a Web Application
 • Configuring Java DB in Eclipse and creating a sample Database
 • Creating a Web Application to Interact with the Web Service built above
 • Passing an Object of a User-Defined Type to a Web Service
Web Applications: Part 2 (Optional, too advanced imo and idk if there is enough time to deal with it)
 • Accessing Databases in Web Applications
 • Building a Web Application that Displays Data from a Database
 • Modifying the Page Bean File for a simple application built
 • Ajax-Enabled JSF Components
 • Java BluePrints Component Library
 • AutoComplete Text Field and Virtual Forms
 • Configuring Virtual Forms
 • JSP File with Virtual Forms and an AutoComplete Text Field
 • Providing Suggestions for an AutoComplete Text Field
 • Using the Google Maps Map Viewer Component in a Web Application
Aftësi bazë në gjuhën e programimit JAVA.
Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00