loader image
R Programming

Rreth kursit

Kursi programimit në gjuhën R fillon nga zero njohuri por disa njohuri bazë në cilëndo gjuhë do tju ndihmonin për përfitim maksimal të kursit! Gjuha e programimit R nuk cilësohet si gjuhë e vështirë, gjuha R përdoret për kuptimin, interpretimin dhe vizualizimin e të dhënave. Duke qënë se kompanitë ose institucione kërkimore mbledhin gjithmonë e më shumë të dhëna dhe gjithmonë e më komplekse, gjuha R është gjuha e zgjedhur për të analizuar të dhënat. Gjuha R është më e mira për analizë, vizualizim të dhënat, logaritme shkencore dhe machine learning. Studentët do të vënë re që me udhëzimin e duhur nga instruktorët tanë, ekspert senior në programim, vetë programimi nuk është edhe aq i vështirë, por është i strukturuar mirë dhe logjik. Trajnimi është 100% në PRAKTIKE. Mësimi më i mirë është praktika!

Audienca

Të rinjtë të cilët synojnë të mësojnë gjuhën R e cila përdoret masivisht për analiza të dhënash. Ju mund të jeni programues, ekonomista, statistician dhe në fusha të përafërta dhe ky kurs do t’ju duket mjaft interesant dhe i domosdoshëm për ta avancuar në profesionin e analistët, shkencës së të dhënave apo machine learning.

Cmimi

30.000 Lekë/300 Euro

Në përfundim të kursit, ju do të jeni në gjëndje të ndërtoni programe në gjuhën e programimit R duke importuar të dhëna nga burime të ndryshme si dhe përpunuar të dhënat me libraritë e programimit R, të ndërtoni hipoteza dhe motive statistikore si edhe te shfaqni të dhënat në mënyre vizuale për prezantim. Së fundi do të prezantoheni me machine learning.

 • Introduction to R
  • Introduction
  • Installation
 • R Programming
  • R Operator
   • R Conditional Statement & Loop
   • If Else (Conditional Statement)
   • Nested If Else (Conditional Statement)
   • For Loop
   • While loop
   • Ect
 •  R Function
  • Numeric Functions (sqrt(), floor(), ect..)
  • Statistical Functions (mean(), meadian(), sd() ect..)
  • Creating our own Functions
  • R Data Structure
   • Vector
   • Matrix, Array, Data Frame
   • Factor
   • List
 • Import and Export in R
   • Import CSV Data in R
   • Import Text Data in R
   • Import Excel, Database and Web Data in R
   • Export Data – Text,
   • Export Data – CSV, Excel
 • Data Manipulation in R
  • Apply Functions
   • Apply()
   • Lapply()
   • Sapply()
   • Tapply()
   • ect
  • Dplyr Package – base commands
  • Dplyr Package
   • Mutate
   • Filter
   • Arrange
   • ect
  • Dplyr Package –
   • Summarise ()
   • Pipe operator: %>%
   • Group by ()
  • Different Date format
 •      Data Visualisation
   • Scatter Plot
   • Line Chart
   • Bar Plot
   • Pie Chart
   • Histogram
   • Ggplot2 Package
 • Introduction to Statistics
  • Typo of Statistics
  • Bias
  • Cluster Sampling
  • Systematic Sampling
 •  Statistics
 • Quantitative and Qualitative data
 • Descriptive statistics
 •  Distribution
 •  Mean
 • Standard Deviation
  • Formula
 • Types of Distributions
 • Normal distribution
 • Functions in R
 • Testing Hypothesis
  • Null Hypothesis
  • Alternative Hypothesis
  • Hypothesis Test – Outcome
 • Anova
 • Chi Square
 • Introduction to Machine Learning with R
 • Machine Learning with R
  • Linear Regression
  • Logistic Regression
  • K Nearest Neighbors
  • K-Means Clustering
  • Neural Networks
  • Natural Language Processing
Dëshira për të mësuar gjuhën e programimit R me qëllim shkencën e të dhënave. Kërkesa të tjera nuk ka!
Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00