loader image

 

Për rreth kursit

 

Trajnimi synon të aftësojë studentë dhe kërkues të fushave të ndryshme në analizimin e të dhënave në SPSS si dhe interpretimin dhe raportimin e rezultateve. Seancat e trajnimit janë praktike dhe i pajis studentet me njohuri dhe aftësi në hartimin e variablave të studimit, hedhjen e të dhënave, analizimin statistikor të të dhënave, ndërtimin e tabelave dhe grafikëve, hipotezat etj.

Pjesëmarrësve u mundësohet instalimi i programit SPSS dhe pajisja me çertifikatë në bazë të performancës së tyre.

 

Audienca

Ky kurs rekomandohet per studentet, te diplomuarit, analistet e bisnesit dhe kushdo qe kerkon e rriti aftesite e tyre ne analizimin e datave.

1.Hyrje në SPSS

 • Krijimi i variablave
 • Hedhja e të dhënave
 • Peshimi i kampionit
 • Importimi i të dhënave nga Excel/Access
 • Tabelat e frekuencave
 • Statistikat deskriptive
 • Ruajtja dhe printimi në SPSS

Ushtrime rreth tematikave të leksionit duke përdorur të dhëna nga studime të ndryshme.

 1. Ndërtimi i tabelave kontigjente

Ndërtimi i grafikëve

 • Scatterplots
 • Histograms
 • Box Plot

Ushtrime rreth tematikave të leksionit duke përdorur të dhëna nga studime të ndryshme.

3.Variablat e matshëm-Krahasimi i dy grupeve

 • Testi Student (paired dhe independent)
 • Testi Mann Whitney

Krahasimi i më shumë se dy grupeve

 • ANOVA (një dhe dy faktoriale)
 • Testi Kruskal-Wallis

Variablat kategorikë-Krahasimi i frekuencave

 • Chi Square Goodness of Fit
 • Chi Square Test of Independence

4.Analiza bivariate

 • Korelacioni bivariat
 • Regresioni linear i thjeshtë
 • Regresioni logjistik

5.Prezantim Projekti

Nuk ka kërkesa paraprake!

Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00