loader image
Programim në ASP.NET C# web api

Rreth kursit

Në këtë kurs ju do të mësoni web development në gjuhën e programimit C#. Kursi do t’ju përgatisë në programim të ndarë midis backend dhe frontend. Kursi ju trajnon në backend programing e cila komunikon me front end programin nëpërmjet web api services. Programimi me services është trend i kohës në web development pasi programet monolitike janë më të vështira për tu mirë mbajtur. Web Api services që ju do të mësoni në këtë kurs mund të lidhen me aplikacione web ose mobile nëpërmjet services. Kursi bazohet në njohuritë e juaja në gjuhën C++ ose C#, dhe databazë. Kursi është 100% në praktikë.
Microsoft ASP.NET është një framework zhvillimi që përdoret për ndërtimin e faqeve dinamike, web service, dhe aplikacione robuste të përqëndruar tek databaza.

Audienca

Student dhe specialist të rinj të cilët duan të fillojnë një karrierë si programues web development me teknologjinë e Microsoft. Ky kurs ju përgatit për punë! Kursi nuk është për fillestar por ju duhet të keni njohuri bazë në C#, HTML, databazë.

Çmimi

30.000 Lekë / 300 Euro

Në përfundim të kursit, ju do të jeni në gjëndje të ndërtoni aplikacione web në ASP.NET web api dhe mund të filloni si junior developer nëpër kompani zhvilluese.

 • Introduction to C#
  • C# vs .Net
  • Architecture of .Net applications
  • Primitive types
  • Non-primitive types – Classes, Strings, Enumerations
  • Arrays and lists
  • Control flow – looping
  • Conditional statements
  • Debugging applications
 • ASP.NET Web API
  • The MVC pattern
  • Project Setup
  • Introduction to Swagger
  • Deep dive into models
  • Web API controllers
  • Attribute Routing
  • HTTP methods
  • Adding a new entry with POST
  • Modifying an existing entry with PUT
  • Deleting an entry
  • Services
  • Asynchronous Calls
  • Data transfer objects – DTOs/ViewModels
  • Mapping data with Auto Mapper
 • Entity Framework
  • Installing entity framework and SQL server configurations
  • Introduction to NuGet Package Manager
  • Object Relational Mapping and Code-First migrations
  • Migrations: Adding a new class
  • Migrations: Modifying an existing class
  • Implementing the Data Context
  • Querying Data Using LINQ
  • Loading Related Objects
  • GET, POST, PUT and DELETE Implementations
  • Advanced Entity Relationships with Entity Framework
 • Authentication
  • Identity Server
  • User Model
  • User Registration
  • User Login
  • Authentication Theory
  • Authentication Controller
  • Token Authentication with JSON Web Tokens
  • Authorize attribute
  • Role-Based Authentication
 • Extra
  • Branching strategies using git
  • Application deployment to Azure cloud, publishing profiles (to be defined)
Njohuri bazë në programim, dhe dëshira për të vazhduam me web development ASP.NET web api në C#.
Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00